Vilniaus advokatai

Vilniaus advokatai

Teisinės paslaugos visose srityse. Žalgirio g. 131, Vilnius LT-08217, Lietuva

Teisinės paslaugos visose srityse. Žalgirio g. 131, Vilnius LT-08217, Lietuva

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

Atstovaujame klientus ir giname juos ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje bei teismuose visoje Lietuvoje, taip pat ruošiame dokumentus ir atstovaujame Europos Žmogaus Teisių Teisme. Advokatų kontoros specialistai turi didelę patirtį gindami klientus baudžiamajame procese. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai

ADMINISTRACINĖ TEISĖ

Atstovaujame klientus administraciniame procese, skundžiant institucijų veiksmus ir ginant klientų interesus administraciniuose teismuose bei kitose institucijose.  Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.

ŠEIMOS TEISĖ

Teikiame plataus spektro teisinę pagalbą šeimos teisinių santykių srityje: ruošiame vedybų sutartis, konsultuojame sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, tarpusavio ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo bei kitais klausimais. Ruošiame procesinius ir kitus dokumentus (ieškinius, prašymus, sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių), reikalingus santuokos nutraukimo bylose bei atstovaujame savo klientus teismuose. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.

VERSLO TEISĖ

Kontoros advokatai teikia teisinę pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo klausimais. Padedame teisiškai įforminti ir įregistruoti įmonių įstatų (nuostatų) pakeitimus. Ruošiame įmonių dalyvių sutartis, įmonių dalyvių susirinkimų protokolus (nutarimus), rengiame įmonių kolektyvinių valdymo organų nutarimus bei vienasmenių valdymo organų įsakymus. Konsultuojame įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais. Kontoros advokatai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.

DARBO TEISĖ

Galime pasiūlyti visapusišką teisinę pagalbą darbo santykių srityje: rengiame komercinių paslapčių apsaugos sutartis bei kitus, darbo santykiuose naudojamus, dokumentus, konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais. Kilus darbo ginčui, kontoros advokatai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.

KOMERCINĖ TEISĖ

Konsultuojame komercinių sutarčių sudarymo, nutraukimo klausimais, rengiame teisinius dokumentus ir atstovaujame klientus visų instancijų teismuose. Atstovaujame tiek fizinius, tiek juridinius asmenis, taip pat užsienio valstybių subjektus. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.

PAVELDĖJIMO TEISĖ

Tai visuma teisės normų, kurios reglamentuoja mirusio fizinio asmens teisių ir pareigų perėjimą jo įpėdiniams. Paveldėjimo teisė laikoma vienu iš svarbiausių privatinės nuosavybės apsaugos būdų. Teikiame teisines paslaugas  ir konsultuojame klientus visais paveldėjimo klausimais. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.

CIVILINĖ TEISĖ

Tai savarankiška teisės šaka, sudaranti visos privatinės teisės, kurios normos sąveikauja su moralės normomis, pagrindą; prioritetiškai taikydamos dispozityvųjį teisinio reglamentavimo metodą ir išreikšdamos bendruosius Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintus principus, reglamentuoja laisvų, vienas kitam teisiškai nepavaldžių asmenų turtinius bei asmeninius, susijusius su turtiniais, santykius, o specialiai įstatymų numatytais atvejais ir kitus asmeninius ( nesusijusius su turtiniais) bei turtinius santykius, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos. Konsultuojame civilinės teisės srityje, rengiame dokumentus ir atstovaujame klientus teismuose. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.

ŽEMĖS TEISĖ

Tai savarankiška Lietuvos privatinės teisės sistemos teisės šaka, kuri reguliuoja žemės nuosavybės, naudojimo ir valdymo bei apsaugos santykius, nustato šių santykių subjektų teises, pareigas, atsakomybę ir žemės ginčų sprendimo tvarką. Teikiame teisinę pagalbą žemės teisės srityje, konsultuojame žemės nuosavybės naudojimo, valdymo ir kitais klausimais. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ

Tai atskira teisės sistema, kuri skiriasi nuo tarptautinės teisės sistemos ir yra įtraukta į valstybių narių teisės sistemas. Teikiame teisines konsultacijas,  ruošiame dokumentus ir atstovaujame klientus Europos Žmogaus Teisių Teisme. Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.